top of page

PerfectTeam Gruppe

Öffentlich·8 Mitglieder
Colton Ward
Colton Ward

WiFi kodu qırmaq üçün proqram yükləmək asandır - Lakin bu proqramlarla nələr edə bilərsiniz?


Vayfay kodu qiran proqram yükle: Niyə və necə?
Wifi parolunu sındırmaq və ya wifi qırmaq istəyirsinizsə, bunun üçün xüsusi proqramlardan istifadə etməlisiniz. Bu proqramlar kompyuter və ya telefonunuzda işləyir və 802.11 standartına uyğun olan wifi şifrələrini qırmağa çalışırlar. Bu məqsədlə istifadə olunan proqramların bir çoxu pulsuzdur və internetdən asanlıqla yüklənir.


Lakin wifi qırmaq üçün proqram yükləmək hüquqi və etik baxımdan münasib deyil. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsinin törtdörd fıkrasına görə kompyuter sisteminin parollarını ƏLƏ KEÇİRMƏK CİNAYƏTDİR və ciddi cəzalara sürüklüyür. Bundan başqa, wifi qırmaq üçün proqram yükləmək sizin cihazınızın təhlükǝsizliyini dǝ zǝiflǝdir vǝ viruslara, haker hücumlarına vǝ mǝlumat oğurluğuna açıq edir.
vayfay kodu qiran proqram yükleBu maddǝdǝ sizin üçün wifi qırmaq üçün proqramlar nǝlǝrdir, necǝ yüklǝnir vǝ istifadǝ olunur ha qqda vǝ alternativ yollar nǝlǝrdir barǝdǝ ətraflı məlumat verǝcǝyik.


Wifi qırmaq üçün proqramlar nələrdir?
Wifi qırmaq üçün proqramlar, wifi şəbəkələrinin təhlükəsizliyini yoxlamaq və ya parollarını sındırmaq üçün istifadə olunan proqramlardır. Bu proqramlar müxtəlif alqoritmlər və texnikalar istifadə edir və wifi şifrələrinin növünə, uzunluğuna və qarışıqlığına görə fərqli uğurluq dərəcəsi göstərir. Wifi qırmaq üçün proqramlar Windows və Android ƏMƏLİYYAT SİSTEMİLƏRİ üçün mövcuddur. Aşağıdakı cədvǝldǝ bu proqramların bǝzilǝrinin adları, xüsusiyyetlǝri vǝ yüklǝmǝ linklǝri verilmişdir.


[WiFi qirmaq üçün Proqram Yukle 2022 - Ilham Babayev](^1^): This is a blog post that explains how to use some programs to crack WiFi passwords by exploiting the WPS vulnerabilities of some modems. It also warns that this is a criminal act and cites the relevant article from the Criminal Code of Azerbaijan.


[Wifi Kod Sindirmaq Proqrami - Wifi Qirici *Zarafat - APKCombo](^2^): This is an app that claims to be able to crack WiFi passwords, but it is actually a prank app that does not work. It is intended for entertainment purposes only.


[VAYFAY. QIRAN PROQRAMI. YÜKLƏNMƏSİ - YouTube](^3^): This is a video that shows how to download and install a program called WiFi Hacker, which supposedly can hack WiFi networks. However, the video does not show any proof that the program works, and the comments suggest that it is a fake or a virus.Proqramın adı


Xüsusiyyetləri


Yükləmə linki


Aircrack-ng


- Wifi şifrələrini qırmaq üçün ƏN POPULYAR VƏ ƏN GÜCLÜ PROQRAMLARDAN BİRİDİR.- Wifi şifrələrini qırmaq üçün müxtelif alqoritmlar istifadě edir, mǝsǝlǝn FMS attack, PTW attack, KoreK attack, etc.- Wifi şifrələrini qırmaq üçün paket tuta bilir, analiz ede bilir vǝ injeksiya ede bilir.- Windows vǝ Linux ƏMƏLİYYAT SİSTEMİLƏRİ üçün mövcuddur.


Cain & Abel


- Windows ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ üçün wifi parolunu bǝrpaya etmǝk üçün istifadě olunan bir proqramdır.- Wifi şifrələrini qırmaq üçün sniffing, cracking, dictionary attack, brute force attack, rainbow table attack kimi texnikalar istifadě edir.- Wifi şifrəlërinin yanında digër parolları da bërpaya etmëk imkanı verir, mësëlën email, web, network parolları.


Fern Wifi Cracker


- Wifi tǝhlükǝsizliyini yoxlamaq vë hücum etmëk üçün istifadë olunan bir QRAFİK İSTİFADƏÇİ İNTERFEYSİ (GUI) proqramıdır.- Aircrack-ng proqramının funksiyalarını asanlaşdırır vë avtomatlaşdırır.- WEP, WPA vë WPS şifrëlërini qırmaq üçün dictionary attack vë brute force attack kimi texnikalar istifadë edir.- Linux ƏMƏLİYYAT SİSTEMİ üçün mövcuddur.


Wifi qırmaq üçün proqram yükləmək cinayətdir?
Wifi qırmaq üçün proqram yükləmək və istifadə etmək, başqasının wifi şəbəkəsinin parolunu ƏLƏ KEÇİRMƏK deməkdir. Bu isə Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 271-ci maddəsinin törtdörd fıkrasına görə CİNAYƏTDİR. Bu maddəyə görə, kompyuter sisteminin parollarını ƏLƏ KEÇİRMƏK və ya onlara müdaxilə etmək 3 ilə qədər hapis cəzası ilə cəzalandırılır. Əgər bu işlǝr törǝmǝli niyyǝtlǝ, xüsusi dövlǝt maraqlarına zidd, vǝ ya böyük miqdarda ziyan vuraraq edilirsǝ, cǝza 5 ilǝ qǝdǝr hapis cǝzası olur.


Bundan başqa, wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk vǝ istifadǝ etmǝk etik baxımdan da doğru deyil. Wifi şifrësi olan şëbëkëlër öz sahiblërinin mülkiyyëtidir vë onların icazësi olmadan onlara girmek hörmëtsizlikdir. Wifi şifrësi olmayan şëbëkëlër isë umumi istifadë üçündür vë onlara girmek üçün proqram yüklǝmǝyǝ ehtiyac yoxdur.


Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk necë edilir?
Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk isteyirsinizsë, aşağıdakı addımları izlǝyin:


 • Öncelikle, wifi qırmaq üçün proqramın uyğun olduğu ƏMƏLİYYAT SİSTEMİNİ seçin. Windows vë ya Android ƏMƏLİYYAT SİSTEMİLƏRİ üçün çoxsaylı proqramlar mövcuddur. • Sonra, wifi qırmaq üçün proqramın adını internetdë axtarın vë güvǝnilir bir saytdan yüklǝyin. Yuxarıda verdiyimiz cědvělděn istifadě ede bilersiniz. • Daha sonra, wifi qırmaq üçün proqramın yüklěnměsi bitdikděn sonra onu açın vě istifadě etměyě başlayın. Hěr bir proqramın öz interfeysi vě işlěm prinsipi var, amma umeumiyyetlě sizděn wifi şifrëlërini qırmaq istediğiniz şěběkënin adını (SSID) vě növünü (WEP, WPA, WPS) seçměnizi istǝyirlar. • Son olaraq, wifi qırmaq üçün proqram sizin seçdiyiniz şifrëlri sındırmağa başlayır. Bu proses müxtelif alqoritmlar istifadē edir vē müddeti wifi şifrëlrinin uzunluğuna vē qarışıqlığına görē dēyişir. Proses bitdikdēn sonra wifi qırmaq üçün proqram sizin üçün doğru parolu göstǝrir.Wifi qırmaq üçün proqram yükləmək təhlükəlidir?
Wifi qırmaq üçün proqram yükləmək və istifadə etmək, sizin və başqalarının təhlükǝsizliyini risk altına ala bilər. Bu proqramlar virus, trojan, keylogger, spyware kimi kötü niyyətli proqramlar ilə yüklənmiş ola bilər və sizin cihazınızı ziyana uğrada bilər. Bu proqramlar sizin məlumatlarınızı oğurlaya, şifrələrinizi sızdıra, kamera və mikrofonunuzu izlǝyǝ, reklam vǝ spam göndǝrǝ bilǝrlǝr.


Bundan başqa, wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk vǝ istifadǝ etmǝk başqalarının wifi şǝbǝkǝlǝrinin tǝhlükǝsizliyini dǝ pozur. Siz başqasının wifi şǝbǝkǝsinin parolunu ƏLƏ KEÇİRDİKDƏN sonra onun internet trafikini izlǝyǝ, onun mělumatlarını oğurlaya, onun şěběkěsině haker hücumları ede bilersiniz. Bu isə hem sizin hem dě başqalarının maddi vë měněvi ziyanına sürüklüyür.


Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk yerině ně etměk olar?
Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk hüquqi vë etik olmadığı kimi těhlükěli dědir. Bu sěběbděn bu işděn uzaq durmaq tövsiyə olunur. Wifi şifrësi olan şëbëkëlërë girmek isteyirsinizsë, ƏN YAXŞI YOL onların sahiblërindën icazë istemekdir. Wifi şifrësi olmayan şëbëkëlër isë umumi istifadë üçündür vë onlara girmek üçün proqram yüklǝmǝyǝ ehtiyac yoxdur.


Bundan başqa, wifi şifrësi olan şëbëkëlërë girmek üçün alternativ yollar da mövcuddur. Měsëlën:


 • Başqa bir cihazdan wifi şifrësini öyrěnib onu yazmaq. Bu cihaz sizin dostunuzun, qohumunuzun, iş yoldaşınızın vë ya başqa bir tanıdığınızın cihazı ola bilër. • Öz wifi şifrënizi unutmusanız vë ya dəyişdirmişsinizsë, modeminizin arxasında yazılan wifi şifrësini istifadē edib yenidën bağlanmaq. • Ətrafınızdakı ictimai wifi şifrëlri olan şebekelere bağlanmaq. Bu şebekeler kafe, restoran, otel, kitabxana, park kimi yerlerdə mövcuddur vē sizdën parol istemirlar. • Öz internet paketinizdën istifadē edib mobil hotspot yaratmaq. Bu saytda öz telefonunuzu wifi vericisi kimi istifadē edib başqa cihazları bağlaya bilersiniz. • İnternetdə anonim olmaq isteyirsinizsë, VPN (Virtual Private Network) proqramlarından istifadē edib öz IP ünvanınızı gizləy yə bilərsiniz. VPN proqramları sizin internet trafikinizi şifrələyir və başqa bir ölkənin IP ünvanını verir. Bu saytda internetdən istifadə etmək üçün wifi şifrəsi olan şebekelere ehtiyac yoxdur.Xülasə və FAQ
Bu maddǝdǝ sizin üçün wifi qırmaq üçün proqramlar nǝlǝrdir, necǝ yüklǝnir vǝ istifadǝ olunur, hüquqi vë etik mǝsǝlǝlǝr nǝlǝrdir vë alternativ yollar nǝlǝrdir barǝdǝ ətraflı məlumat verdik. Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk vë istifadě etměk ciddi risklěr vë cəzalara sürüklüyür. Bu sěběbděn bu işděn uzaq durmaq tövsiyə olunur. Wifi şifrësi olan şebekelere girmek isteyirsinizsë, ƏN YAXŞI YOL onların sahiblërindën icazë istemekdir. Wifi şifrësi olmayan şebekelere isë rahatlıqla bağlanmaq olar.


Bu maddǝdǝn sonra sizin üçün bazi FAQ (Tez-tez verilən suallar) vë cavablar hazırladıq:


 • Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk pulsuzdur?Cavab: Wifi qırmaq üçün proqramların çoxu pulsuzdur vë internetdën asanlıqla yüklənir. Lakin bu proqramlar sizin cihazınıza virus, malware, spyware kimi kötü niyyətli proqramlar da yükləyə bilər. Bundan başqa, wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk cinayətdir vë ciddi cəzalara sürüklüyür. • Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk necë işlǝyir?Cavab: Wifi qırmaq üçün proqramlar wifi şifrələrini qırmaq üçün müxtelif alqoritmlar vë texnikalar istifadē edir. Bu alqoritmlar vë texnikalar arasında sniffing, cracking, dictionary attack, brute force attack, rainbow table attack kimi metodlar var. Bu metodlar wifi şifrëlrinin növünë, uzunluğuna vë qarışıqlığına görë farklı uğurluq dërëcësi göstërir. • Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk těhlükěsizdir?Cavab: Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk těhlükěsiz deyil. Bu proqramlar sizin cihazınızın těhlükěsizliyini ziyana uğrada bilir, sizin mělumatlarınızı oğurlaya bilir, sizin internet trafikinizi izlěyě bilir, sizin kamera vë mikrofonunuzu dinlěyě bilir. Bundan başqa, wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk başqalarının wifi şebekelerinin těhlükěsizliyini dě pozur vë onların maddi vë měněvi ziyanına sürüklüyür.Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝmǝk hüquqi vë etikdir?Cavab: Wifi qırmaq üçün proqram yüklǝ


Info

Willkommen in der Gruppe! Hier können sich Mitglieder austau...

Mitglieder

 • Instagram
 • Facebook
bottom of page